OBAVEŠTENJE O PRAVIMA POTROŠAČA PRILIKOM KUPOVINE PREKO INTERNETA

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon i 44/2018- dr.zakon) i to čl 27 u vezi čl. 13 ovog zakona, kupovina preko prodajne internet stranice tamban.co.rs smatra prodajom na daljinu.

U slučaju prodaje na daljinu prodavac obaveštava kupce o njihovim pravima pre zaključenja ugovora:

 • na internet stranici prodavca Tamban doo putem linka Opšti uslovi kupovine u procesu naručivanja tako što se kupac pritiskom na odgovarajuću opciju saglašava sa Uslovima i pre nego što naruči proizvod.

Na e-mail koji je kupac ostavio prilikom kupovine, odmah nakon poručivanja prodavac dostavlja kupcu potvrdu porudžbine sa detaljima iste, kao i podacima za dostavu.

PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA

U slučaju prodaje na daljinu ustanovljeno je pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac ovlastio, a nije prevoznik.

Ostvarivanje prava: Izjava o odustanku daje se na obrascu za odustanak.

Izjava o odustanku od ugovora data na obrascu za odustanak od ugovora se smatra blagovremenom ukoliko je poslata u roku od 14 dana od kada je roba predata u državinu kupcu.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.Prilikom odustanka kupac nije u obavezi da navede razloge zbog kojih odustaje. Istekom roka od 14 dana od prijema robe, prestaje pravo kupca na odustanak od ugovora. U slučaju neblagovremenog vraćanja robe, tj. nakon isteka roka od 14 dana, roba će biti vraćena nazad kupcu, a trošak transporta u tom slučaju pada u celosti na teret kupca.

 1. Kupac pravo na odustanak od ugovora ostvaruje tako što će u roku od 14 dana od dana prijema robe, obrazac za odustanak od ugovora popuniti uz svojeručan potpis i poslati zajedno sa robom koju vraća uz otpremnicu koju je primio uz robu, prodavcu na adresu sedišta: Adresa: Vojislava Ilića 85, Beograd.
 2. Kupac može i elektronskim putem poslati obrazac za odustanak od ugovora na e-mail office@tamban.co.rs. Prodavac će kupca o prijemu izjave obavestiti, takođe elektronskim putem. U ovom slučaju, kupac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao elektronski obrazac za odustanak, vrati primljenu robu prodavcu, adekvatno zapakovanu da se ne ošteti, sa dokumentacijom koju je primio uz robu, odnosno sa otpremnicom.

Smatraće se da je roba vraćena u roku ukoliko je kupac poslao robu pre isteka roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Kod blagovremenog odustanka od ugovora kupac snosi direktne troškove vraćanja robe, bez drugih obaveza.

Prava kupca: Ukoliko kupac odustane od ugovora smatraće se da ugovor nije ni zaključen, a prodavac je obavezan da kupcu vrati novac u roku od 14 dana od kada je primio obrazac za
odustanak, s tim što prodavac može da odloži povraćaj novca dok ne dobije robu koja se vraća.
Prodavac će kupcu izvršiti povraćaj novca isključivo uplatom na tekući račun, sa čime se kupac izričito saglašava prihvatanjem uslova pri poručivanju.

Fotografije proizvoda su osnovna informacija o izgledu proizvoda, i verno prikazuju proizvod iz vise uglova, ali s obzirom da se radi o uzorcima odnosno fotografijama sa modelima, prodavac ne može da garantuje bezuslovno da je proizvod identičan u pogledu izgleda sa fotografijom.

U okviru zakonskog roka za odustanak od ugovora, kupac ima mogućnost da se prilikom odustanka od ugovora opredeli za zamenu robe koja njemu više odgovara odnosno da umesto poručenog proizvoda isti zameni za istu vrstu proizvoda iz ponude prodavca ili da se opredeli za potpuno drugi proizvod.

Napomena: Ukoliko se kupac opredeli za povrat novca potrebno je da robu koju vraća pošalje kurirskom službom o svom trošku, ali bez otkupnine pošiljke, s obzirom da prodavac povrat novca vrši isključivo uplatom na tekući račun kupca.

Gubitak prava: Po prijemu proizvoda, prodavac će utvrditi da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica nošenja robe, rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda,
karakteristike i funkcionalnost.

Neispravnost proizvoda i neadekvatno korišćenje proizvoda podrazumeva upotrebu i montažu robe od strane kupca ili nestručnog lica, usled čega se roba oštetila ili izgubila svoju funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, prodavac ima pravo da odbije vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama a imajući u vidu asortiman robe u ponudi Tamban doo, od svih zakonom propisanih slučajeva mogao bi da bude relevantan slučaj ukoliko je došlo do isporuke koja podrazumeva zapečaćenu robu koja se ne može vratititi zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga u kom slučaju kupac nema prava na odustanak od ugovora.

PRAVO NA REKLAMACIJU

Saobraznost isporučene robe: Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna porudžbenici, odnosno shodno predmetu porudzbine koja odgovara opisu i karakteristikama, svojstvima, upotrebi, koji je prodavac dao kupcu.

Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom, te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom. Kupac ima pravo da prodavac nesaobraznost robe otkloni opravkom odnosno zamenom u konkretnom slučaju, u primerenom roku.

Prodavac je odgovoran ako je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na kupca tj. u trenutku predaje robe, ili ako se pojavila posle prelaska rizika na kupca ako potiče iz uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na kupca ili je kupac mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Ako isporučena roba nije saobrazna porudzbenici kupac ima pravo da zahteva od prodavca da otkoni nesaobraznost opravkom ili zamenom u konkretnom slučaju.

Ako nesaobraznost ne može da se otkloni zamenom u primerenom roku, ili u primerenom roku to ne bude učinjeno ili ako zamena predstavlja značajnu nepogodnost za potrošača ili nesrazmerno opterećenje za prodavca uzrokujući mu nesrazmerne troškove kupac ima pravo da bira između umanjenja cene ili raskida ugovora.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.


POSTUPAK REKLAMACIJE

Kupac može da izjavi reklamaciju prodavcu zbog nesaobraznosti robe kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Kupac podnosi reklamaciju na sledeći način:

 • na e-mejl licu zaduženom za prijem i odlučivanje o reklamacijama office@tamban.co.rs.
  Nakon što kupac prijavi reklamaciju elektronskim putem ovlašćeno lice kod prodavca će kupcu bez odlaganja da potvrdi prijem reklamacije, istu zavede kao i da obavesti kupca o izjavljenoj reklamaciji i ishodu reklamacije u roku od 8 dana od njenog prijema.

Prodavac preuzima obavezu da sam po prijemu reklamacije preuzme robu koja je predmet reklamacije preko kurirske službe ili lično. Ukoliko kupac ipak samoinicijativno pošalje robu nazad prodavcu, prodavac nije dužan da mu nadoknadi taj trošak.

Za sve informacije i dodatnu pomoć u pogledu reklamacija kupci se mogu obratiti licu zaduženom za reklamacije u sedištu prodavca, na telefon 011 28 33 220 ili  069 28 33 220.

 

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Zahvaljujemo Vam na kupovini naših proizvoda.

Za sve proizvode koji imaju garanciju dužu od dve godine osim saobraznosti vrede isti uslovi definisani zakonom.

REKLAMACIJE U SLUČAJU NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA

U skladu sa članom 50. Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. Glasnik 62/14 i 6/2016) roba je saobrazna ako:

 • odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model,
 • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora,
 • ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste,
 • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru (član 52 Zakona o zaštiti potrošača), potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost bez naknade, opravkom ili zamenom odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni popravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2 ovog člana nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskine ugovor.

Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu stava 3 ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora stvara prethodne troškove uzimajući u obzir:

 1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
 3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.
Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke snosi, trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Prava navedena u stavu 1 ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovinu (kopiju računa, slip i sl.).

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoru potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Trgovac je dužan da najkasnije u roku od osam dana od prijema reklamacije odgovori na podneti zahtev i predloži rešavanje reklamacije u skladu sa važećim zakonom.

OBAVEZE POTROŠAČA

 1. Da se pridržava priloženog uputstva za upotrebu i pravilnika o upotrebi proizvoda
 2. Da po mogućstvu sačuva i dostavi priloženu tehničku dokumentaciju u toku trajanja reklamacionog roka
 3. Da instalaciju/servis poveri isključivo ovlašćenim licima

IZJAVA

 1. Proizvodi imaju propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta.
 2. Proizvod će ispravno funkcionisati ako se korisnik pridržava uputstava iz priložene tehničke dokumentacije
 3. Proizvođač ne odgovara za tehničke karakteristike objekta u koje se ugrađuju proizvodi. Proizvođač odgovara samo i isključivo za tehničke karakteristike proizvoda.